Οι έφεδροι επανακατατάσσονται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίμων Οπλιτών.
7. Σε περίπτωση διακοπής της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την απόλυση των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
8. Οι Μονάδες να αναφέρουν στο ΓΕΑ/Β1-Β3-Β4, ΟΛΚΑ και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης κάθε οπλίτη ή εφέδρου που ανακατατάσσεται ή επανακατατάσσεται καθώς και κάθε άλλη μεταβολή, όπως διακοπή ή λήξη της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, που επηρεάζει την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Το ΓΕΑ/Β4 να ενημερώσει συγκεντρωτικά το Μ/Κ Στρατολογίας για την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους.